Maisto produktų kainos 2020 m. liepos 10 d.
   
Metodikos
Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų turgavietėse tyrimo metodika
2014-01-28

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

 2013 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-274

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ BEI ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAINŲ TURGAVIETĖSE TYRIMO METODIKA

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Žemės ūkio ir maisto produktų bei ūkinių gyvūnų mažmeninių kainų turgavietėse tyrimo metodikos (toliau – metodika) tikslas ir paskirtis – statistinio tyrimo atlikimo metodų, tiriamojo objekto elementų aprėpties, vertinamųjų parametrų, statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo, statistinių duomenų šaltinių, tyrimo periodiškumo, vietos ir jų atrankos, duomenų registravimo, statistinių duomenų administracinės patikros, tvarkymo ir apdorojimo, statistinių rodiklių skaičiavimo, naudojamų kompiuterių programų ir rezultatų naudotojams pateikimo reglamentavimas.

2. Tyrimo tikslas – nustatyti mėnesines vidutines žemės ūkio ir maisto produktų (toliau – produktai) bei ūkinių gyvūnų kainas turgavietėse ir apibendrintą statistinę informaciją pateikti naudotojams, bei sukurti informacinę aplinką žemės ūkio ir maisto produktų rinkos dalyviams, valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms ir kitiems informacijos naudotojams mažmeninės rinkos stebėsenos, analizės ir prognozės funkcijoms vykdyti.

3. Pagrindiniai statistinės informacijos naudotojai yra maisto produktų vartotojai, valstybės valdymo institucijos, rinkos tyrimus vykdančios institucijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, Europos ir kitos tarptautinės institucijos, studentai.

 

II. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

4. Metodiką reglamentuojantys aktai:

4.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2011, Nr. 119-5610) 12 straipsnis.

4.2. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867).

 

III. TAIKOMI KLASIFIKATORIAI

 

5. Tyrime naudojamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtas Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį COICOP klasifikatorius (toliau – COICOP), kurio galutinę versiją 1999 m. kovo mėn. patvirtino Jungtinių Tautų Statistikos komisija savo trisdešimtojoje sesijoje. Klasifikatorius paskelbtas Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt → Klasifikatoriai → Centrinė klasifikatorių duomenų bazė.

 

IV. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Kainų tyrėjas (toliau – tyrėjas) – duomenų tvarkytojo darbuotojas, renkantis mažmeninių kainų tyrimui reikalingus duomenis.

Reprezentatyvioji žemės ūkio ir maisto produktų turgavietė – viename iš didžiųjų Lietuvos miestų ar jo regiono centre esanti turgavietė, atrinkta pagal užimtumą, apyvartą ir produktų asortimentą žemės ūkio  ir maisto produktų mažmeninių kainų statistiniam tyrimui atlikti.

Reprezentatyvioji ūkinių gyvūnų ir žemės ūkio produktų turgavietė – vienoje iš didžiųjų Lietuvos apskričių esanti turgavietė, atrinkta ūkinių gyvūnų ir grūdų kainų turgavietėse statistiniam tyrimui atlikti.

Reprezentatyvusis žemės ūkio arba maisto produktas (toliau – reprezentatyvusis produktas) – kainų statistiniam tyrimui atrinktas žemės ūkio arba maisto produktas, kurio vertės arba vartojimo išlaidų jam įsigyti dalis tam tikrų produktų visumoje yra didelė, o kainų pokytis – artimas bendrajam šios visumos produktų kainų pokyčiui. Reprezentatyviuosius produktus atrenka duomenų tvarkytojas ir jų sąrašus suderina su ŽŪMPRIS valdytoja.

Turgavietė (vadinamasis ūkininkų turgelis) (toliau – ūkininkų turgavietė) – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kurioje nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto prekes. 

Vidutinė mažmeninė žemės ūkio arba maisto produkto kaina turgavietėse – (toliau – vidutinė kaina) – vidutinė pasirinkto žemės ūkio arba maisto produkto kainos tam tikru laikotarpiu reikšmė, gaunama skaičiuojant reprezentatyviosiose žemės ūkio ir maisto produktų turgavietėse užregistruotų tų pačių arba panašių žemės ūkio arba maisto produktų vidutinių kainų aritmetinį vidurkį.

Vidutinė ūkinio gyvūno kaina turgavietėse – vidutinė pasirinkto ūkinio gyvūno kainos tam tikru laikotarpiu reikšmė, gaunama skaičiuojant reprezentatyviosiose ūkinių gyvūnų ir žemės ūkio produktų turgavietėse užregistruotų tų pačių arba panašių ūkinių gyvūnų vidutinių kainų aritmetinį vidurkį.

ŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

V. STATISTINIO TYRIMO ATLIKIMO METODAI

 

Tiriamojo objekto elementų aprėptis

 

7. Geografinė statistinio tyrimo taikymo aprėptis – 7 daugiausia gyventojų turinčios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus apskritys, atrinktos siekiant reprezentuoti visą šalį.

8. Tyrimo vietos vienetų aprėptis – ne mažiau kaip po 1 ūkinių gyvūnų, 3 žemės ūkio ir maisto produktų bei 1 ūkininkų turgavietes, esančias 7 punkte išvardytose apskrityse, kurių užimtumas ir apyvarta pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis yra didžiausi.

9. Tiriamųjų produktų aprėptis – produktai, kuriuos vartotojai įsigyja šalies teritorijoje tiesiogiai vartojimo ir ūkinės veiklos poreikiams patenkinti. Atrenkami būtiniausio vartojimo bei kiti reprezentatyvieji produktai, atspindintys tam tikras produktų grupes, jų sąrašas suderinamas su ŽŪMPRIS valdytoja.

10. Tiriamųjų ūkinių gyvūnų aprėptis – ūkiniai gyvūnai, kuriuos vartotojai įsigyja šalies turgavietėse tiesiogiai ūkinės veiklos ir vartojimo poreikiams patenkinti. Duomenų tvarkytojas sudaro ūkinių gyvūnų ir grūdų, tiriamų ūkininkų turgavietėse, atstovaujančiose tam tikroms ūkinių gyvūnų grupėms, sąrašą, bendrą visoms apskritims ir visoms turgavietėms, ir suderina su ŽŪMPRIS valdytoja.

11. Tiriamos faktinės mažmeninės produktų bei ūkinių gyvūnų kainos, kuriomis juos įsigyja vartotojai.

12. Tiriamasis laikotarpis / periodiškumas – mėnuo.

13. Statistinio tyrimo objektas – produktų kainos pagal COICOP kodus bei ūkinių gyvūnų kainos pagal grupes:

13.1.duona ir grūdų produktai (0111);

13.2.mėsa (0112);

13.3.žuvis (0113);

13.4.  pienas, sūris ir kiaušiniai (0114);

13.5.  aliejai ir riebalai (0115);

13.6.  vaisiai (0116);

13.7.  daržovės (0117);

13.8.  cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai (0118).

 

Taikomi metodai

 

14. Tiriamųjų apskričių, reprezentatyviųjų produktų ir turgaviečių imčiai formuoti taikomas tikslinės atrankos metodas.

15. Atrenkant reprezentatyviuosius produktus siekiama, kad šie produktai kuo išsamiau reprezentuotų būtiniausius žemės ūkio ir maisto produktus, būtų populiarūs tarp gyventojų ir ilgai išliktų rinkoje. Duomenų tvarkytojas sudaro reprezentatyviųjų produktų su jų aprašymu sąrašą, bendrą visoms apskritims ir visoms turgavietėms.

16. Pagal aprašymą tyrėjai atrenka, esant galimybei, ne mažiau kaip 3 atskirų gamintojų / ūkininkų (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje vartojamas pavadinimas „atvejis“) konkrečius produktus.

17. Atrinkti produktai ar ūkiniai gyvūnai turi atitikti produkto aprašymus, esančius Ūkinių gyvūnų ir grūdų, tiriamų ūkinių gyvūnų, žemės ūkio ir maisto produktų turgavietėse, sąraše.

18. Kriterijai tyrimo vietos vienetų tikslinei imčiai sudaryti:

18.1. platus produktų asortimentas;

18.2. didelis pirkėjų lankomumas.

19. Reprezentatyviųjų turgaviečių atranką vykdo duomenų tvarkytojas ir yra atsakingas už jų stebėseną, analizę, o esant poreikiui – keitimą.

 

VI. STATISTINIŲ DUOMENŲ SURINKIMAS IR APDOROJIMAS

 

Statistinių duomenų šaltiniai

 

20. Statistinių duomenų šaltinis – statistinis tyrimas. Statistinį tyrimą duomenų tvarkytojas atlieka reprezentatyviosiose ir ūkininkų turgavietėse pagal patvirtintą Ūkinių gyvūnų ir grūdų, tiriamų reprezentatyviosiose ūkinių gyvūnų, žemės ūkio ir maisto produktų turgavietėse, sąrašą, suderintą su ŽŪMPRIS valdytoja. Tyrimo duomenis tyrėjai registruoja Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklių 1 priedas).

 

 

Tyrimo periodiškumas, vietos ir jų atranka, duomenų registravimas

 

21. Kainos registruojamos einamojo mėnesio pirmąjį savaitgalį (šeštadienį–sekmadienį). Nesant tokios galimybės – antrąjį mėnesio savaitgalį.

22.  Kainos registruojamos 7 punkte išvardytų apskričių atrinktose turgavietėse.

22.1. kiekvienoje apskrityje, esant galimybei, ne mažiau kaip 3 reprezentatyviosiose ūkinių gyvūnų, žemės ūkio ir maisto produktų turgavietėse, duomenis registruojant Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje;

22.2. kiekvienoje apskrityje, esant galimybei, ne mažiau kaip vienoje reprezentatyviojoje ūkinių gyvūnų, žemės ūkio ir maisto produktų turgavietėje, duomenis registruojant Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje;

22.3. kiekvienoje apskrityje, esant galimybei, ne mažiau kaip vienoje ūkininkų turgavietėje, duomenis registruojant Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje.

23. Reprezentatyvios turgavietės atrenkamos remiantis Lietuvos statistikos departamento parengta Mažmeninės prekių apyvartos turgavietėse ketvirtinio statistinio tyrimo metodika ir ataskaita PR-02.

24. Registruodami kainas tyrėjai turi pildyti Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelę pagal duomenų tvarkytojo patvirtintą Ūkinių gyvūnų ir grūdų, tiriamų reprezentatyviosiose ūkinių gyvūnų, žemės ūkio ir maisto produktų turgavietėse, sąrašą.

25. Tyrimo metu to paties produkto ar ūkinio gyvūno vidutinei kainai nustatyti reikia registruoti ne mažiau kaip tris toje pačioje turgavietėje (jeigu yra galimybė) parduodamo to paties produkto ar ūkinio gyvūno kainas, atitinkančias nustatytas produkto specifikacijas, tūrio, svorio ir fasuotės aprašymus.

 

Kainų registravimo ir duomenų įvedimo į ŽŪMPRIS duomenų bazę procesų kokybės kontrolė

 

26. Kainų registravimo proceso kokybei užtikrinti turi būti naudojamos šios priemonės:

26.1. pritaikytos patogios duomenų registravimo elektroninės ir (arba) popierinės formos;

26.2. tyrime konkrečioje turgavietėje turi dalyvauti 2 tyrėjai;

26.3. tyrėjų komanda užduočiai atlikti skiriama rotacijos principu – kiekvieną kartą ji vyksta į kitą apskritį.

27. Tyrėjai duomenis įveda į ŽŪMPRIS duomenų bazę (toliau – DB), naudodami interaktyvią duomenų įvesties sistemą (toliau – IDIS).

28. Duomenų įvedimo metu duomenys lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis.

29. Tyrėjų grupės vadovas atlieka duomenų įvedimo į DB proceso kokybės stebėseną ir tvirtina tyrimo duomenis.

30. Kainų registravimo ir duomenų įvedimo į ŽŪMPRIS DB procesų neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai registruojami Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų neatitikčių registravimo žurnale (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklių 2 priedas).

 

Statistinių rodiklių skaičiavimo formulės

 

31. Remiantis statistinių tyrimų duomenimis, apskaičiuojamos mažmeninės žemės ūkio ir maisto produktų bei ūkinių gyvūnų vidutinės kainos Lietuvoje, taikant aritmetinio vidurkio kainos skaičiavimo metodą.

32. Vidutinė produkto ar ūkinio gyvūno kaina Lietuvoje apskaičiuojama pagal formulę:VII. NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS

 

33. Statistiniams duomenims įvesti ir apdoroti naudojama IDIS, sukurta ORACLE RDBVS pagrindu.

34. Skaičiavimai atliekami *.xls formatu.

 

VIII. NAUDOTOJAMS PATEIKIAMI REZULTATAI

 

35. Apibendrinta statistinė informacija apie produktų bei ūkinių gyvūnų kainas turgavietėse pateikiama naudotojams:

35.1. iki kiekvieno einamojo mėnesio 17 dienos:

35.1.1. skelbiama interneto svetainėje www.vic.lt.

35.1.2. perduodama ŽŪMPRIS valdytojai;

35.2. pagal atskirą grafiką rengiamos suvestinės ataskaitos ir skelbiamos oficialiajame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“ bei pusmetiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos galiojančios jų redakcijų nuostatos.

37. Kiekvienų metų pabaigoje metodika ir Ūkinių gyvūnų ir grūdų, tiriamų reprezentatyviosiose ūkinių gyvūnų, žemės ūkio ir maisto produktų turgavietėse, sąrašas peržiūrimi atsižvelgiant į metų statistinio tyrimo duomenis ir, jeigu būtina, siūlomi pakeitimai.

38. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, tvarkyti jų apskaitą ir duomenis saugoti neribotą laiką.

 

____________________________________

 


 


« atgal