Maisto produktų kainos 2020 m. liepos 10 d.
   
Metodikos
Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų kaimo vietovių parduotuvėse tyrimo metodika
2014-01-29

    PATVIRTINTA

     Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2013 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-274

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ KAIMO VIETOVIŲ PARDUOTUVĖSE TYRIMO METODIKA

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų tyrimo kaimo vietovių parduotuvėse tyrimo metodikos (toliau – metodika) tikslas ir paskirtis – statistinio tyrimo atlikimo metodų, tiriamojo objekto elementų aprėpties, vertinamųjų parametrų, statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo, statistinių duomenų šaltinių, tyrimo periodiškumo, vietos ir jų atrankos, duomenų registravimo, statistinių duomenų administracinės patikros, tvarkymo ir apdorojimo, statistinių rodiklių skaičiavimo, naudojamų kompiuterių programų ir rezultatų naudotojams pateikimo reglamentavimas.

2. Tyrimo tikslas – nustatyti mėnesines vidutines žemės ūkio ir maisto produktų (toliau – produktai) kainas kaimo vietovių, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 000, parduotuvėse ir apibendrintą statistinę informaciją pateikti naudotojams. Tyrimo duomenys reikalingi rengti statistinę informaciją ir teikti ją naudotojams bei sukurti informacinę aplinką žemės ūkio ir maisto produktų rinkos dalyviams, valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms ir kitiems informacijos naudotojams mažmeninės rinkos stebėsenos, analizės ir prognozės funkcijoms vykdyti.

3. Pagrindiniai statistinės informacijos naudotojai yra maisto produktų vartotojai, valstybės valdymo institucijos, rinkos tyrimus vykdančios institucijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, Europos ir kitos tarptautinės institucijos, studentai.

 

II.  REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

4.  Metodiką reglamentuojantys teisės aktai:

4.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2011, Nr. 119-5610) 12 straipsnis.

4.2. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867).

 

 

III.   TAIKOMI KLASIFIKATORIAI

 

5. Tyrime naudojamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtas Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį COICOP klasifikatorius (toliau – COICOP), kurio galutinę versiją 1999 m. kovo mėn. patvirtino Jungtinių Tautų Statistikos komisija savo trisdešimtojoje sesijoje. Klasifikatorius paskelbtas Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt → Klasifikatoriai → Centrinė klasifikatorių duomenų bazė.

 

IV.  PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Kainų tyrėjas (toliau – tyrėjas) – duomenų tvarkytojo darbuotojas, renkantis mažmeninių kainų tyrimui reikalingus duomenis.

  Reprezentatyvioji kaimo vietovės parduotuvė – vienoje iš didžiųjų Lietuvos apskričių gyvenviečių esanti parduotuvė, atrinkta žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų statistiniam tyrimui atlikti.

  Reprezentatyvusis žemės ūkio arba maisto produktas (toliau – reprezentatyvusis produktas) – kainų statistiniam tyrimui atrinktas žemės ūkio arba maisto produktas, kurio vertės arba vartojimo išlaidų jam įsigyti dalis tam tikrų produktų  visumoje yra didelė, o kainų pokytis – artimas bendrajam šios visumos produktų kainų pokyčiui. Reprezentatyviuosius produktus atrenka duomenų tvarkytojas ir jų sąrašus suderina su ŽŪMPRIS valdytoja.

   Vidutinė mažmeninė žemės ūkio arba maisto produkto kaina kaimo vietovių parduotuvėse – (toliau – vidutinė produkto kaina) – vidutinė pasirinkto žemės ūkio arba maisto produkto kainos tam tikru laikotarpiu reikšmė, gaunama skaičiuojant reprezentatyviosiose kaimo vietovių parduotuvėse užregistruotų tų pačių arba panašių žemės ūkio arba maisto produktų vidutinių kainų aritmetinį vidurkį.

ŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

V. STATISTINIO TYRIMO ATLIKIMO METODAI

 

Tiriamojo objekto elementų aprėptis

 

7. Geografinė statistinio tyrimo taikymo aprėptis – 7 daugiausia gyventojų turinčios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus apskritys, atrinktos siekiant reprezentuoti visą šalį.

8. Tyrimo vietos vienetų aprėptis – ne mažiau kaip po 3 apskrityse atrinktos mažmeninės kaimo vietovių maisto produktų parduotuvės, išskyrus didžiųjų įmonių UAB „Maxima LT“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Palink“, UAB „Norfos mažmena“ prekybos centrus.

9. Tiriamųjų produktų aprėptis –  produktai, kuriuos vartotojai įsigyja šalies teritorijoje tiesiogiai vartojimo poreikiams tenkinti. Atrenkami reprezentatyviausi produktai, atspindintys tam tikras produktų grupes, jų sąrašas suderinamas su ŽŪMPRIS valdytoju.

10. Tiriamos faktinės mažmeninės kainos, kuriomis produktus įsigyja vartotojai, įskaitant visus mokesčius.

11. Surinktų duomenų pagrindu skaičiuojamos vidutinės mažmeninės žemės ūkio ir maisto produktų kainos šalies mastu.

  12. Tiriamasis laikotarpis / periodiškumas – mėnuo.

 13.  Statistinio tyrimo objektas – produktų kainos pagal COICOP kodus:

13.1.duona ir grūdų produktai (0111);

13.2.mėsa (0112);

13.3.žuvis (0113);

13.4.  pienas, sūris ir kiaušiniai (0114);

13.5.  aliejai ir riebalai (0115);

13.6.  vaisiai (0116);

13.7.  daržovės (0117);

13.8.  cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai (0118);

13.9.  niekur kitur nepriskirti maisto produktai (0119);

13.10.   nealkoholiniai gėrimai (012).

 

Taikomi metodai

 

14. Tiriamųjų apskričių, reprezentatyviųjų produktų ir kaimo vietovių parduotuvių imčiai formuoti taikomas tikslinės atrankos metodas.

15. Tiriamos iš 7 daugiausia gyventojų turinčių Lietuvos apskričių: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus tikslinės atrankos metodu atrinktos gyvenvietės, kuriose gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų.

16. Atrenkant reprezentatyviuosius produktus siekiama, kad šie produktai kuo išsamiau reprezentuotų būtiniausius žemės ūkio ir maisto produktus, būtų populiarūs tarp gyventojų ir ilgai išliktų rinkoje. Duomenų tvarkytojas sudaro reprezentatyviųjų produktų sąrašą su detaliu aprašymu, bendrą visoms apskritims ir visoms kaimo vietovių parduotuvėms.

17. Pagal produkto aprašymą tyrėjai kainoms registruoti kaimo vietovės parduotuvėse atrenka ne mažiau kaip 3 atskirų gamintojų (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje vartojamas pavadinimas „atvejis“) konkrečius produktus.

18. Atrinkti produktai turi atitikti produkto aprašymus, esančius Reprezentatyviųjų žemės ūkio ir maisto produktų, tiriamų kaimo vietovės parduotuvėse, sąraše ir tenkinti šiuos reikalavimus:

18.1. būti prieinami vidutiniam vartotojui, t. y. tyrimui negali būti atrenkami patys brangiausi arba patys pigiausi produktai;

18.2. būti ilgai parduodami reprezentatyviojoje kaimo vietovės parduotuvėje. Reikalaujama kiekvieną mėnesį registruoti to paties produkto (to paties gamintojo, sudėties, svorio, dydžio, kokybės ir pan.) kainą. Tyrimui negalima atrinkti produktų, kurių prekybą artimiausiu laiku ketinama sustabdyti arba yra pagrindo manyti, kad konkretus produktas bus pašalintas iš kaimo vietovės parduotuvės asortimento.

18.3. būti paklausūs tarp vartotojų, t. y. negalima tyrimui atrinkti produktų, kuriuos dėl tam tikrų priežasčių ar produkto aprašymo įsigyja tik nedidelė vartotojų dalis.

19. Reprezentatyviųjų kaimo vietovės parduotuvių atranka atliekama taikant tikslinės atrankos metodą – iš kiekvienos tiriamosios apskrities atrenkama ne mažiau kaip po 3 reprezentatyviąsias kaimo vietovės parduotuves.

20.  Kriterijai tyrimo kaimo vietovės parduotuvių tikslinei imčiai sudaryti:

20.1. platus produktų asortimentas;

20.2. didelis pirkėjų lankomumas.

21. Reprezentatyviųjų kaimo vietovės parduotuvių atranką vykdo duomenų tvarkytojas ir yra atsakingas už jų stebėseną, analizę, o esant poreikiui – keitimą.

 

VI. STATISTINIŲ DUOMENŲ SURINKIMAS IR APDOROJIMAS

 

Statistinių duomenų šaltiniai

 

22. Statistinių duomenų šaltinis – statistinis tyrimas. Statistinį tyrimą atlieka duomenų tvarkytojas pagal patvirtintą Reprezentatyviųjų žemės ūkio ir maisto produktų sąrašą, suderintą su ŽŪMPRIS valdytoju. Tyrimo duomenis tyrėjai registruoja Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklių 1 priedas).

 

 

 

Tyrimo periodiškumas, vietos ir jų atranka, duomenų registravimas

 

23. Kainos registruojamos iki einamojo mėnesio 14 d., kiekvienoje Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus apskrityje, atrenkant ne mažiau kaip po 3 kaimo vietovių parduotuves.

24. Registruodami kainas tyrėjai turi pildyti Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelę pagal duomenų tvarkytojo patvirtintą Reprezentatyviųjų žemės ūkio ir maisto produktų, tiriamų kaimo vietovės parduotuvėse, sąrašą.

25. Atliekant tyrimą neregistruojamos maisto produktų trumpalaikės / akcijinės (iki 1 savaitės trukmės) kainos su nuolaidomis.

26. Tyrimo metu to paties produkto vidutinei kainai nustatyti reikia registruoti ne mažiau kaip po 3 tiriamojo produkto skirtingų gamintojų kainas toje pačioje parduotuvėje (jeigu yra galimybė), atitinkančias nustatytas produkto specifikacijas, tūrio, svorio ir fasuotės aprašymus.

27. Jeigu sąraše nurodyto nustatytų aprašymų (tūrio, svorio bei kitų) fasuotės produkto parduotuvėje nėra, reikia registruoti to produkto artimiausios pagal tūrį / svorį fasuotės kainą ir ją perskaičiuoti į šiame sąraše nurodyto tūrio / svorio vieneto kainą.

 

Kainų registravimo ir duomenų įvedimo į ŽŪMPRIS duomenų bazę procesų kokybės kontrolė

 

28. Kainų registravimo proceso kokybei užtikrinti turi būti naudojamos šios priemonės:

28.1. pritaikytos patogios duomenų registravimo elektroninės ir (arba) popierinės formos;

28.2. tyrime konkrečioje kaimo vietovės parduotuvėje turi dalyvauti 2 tyrėjai;

28.3. tyrėjų komanda užduočiai atlikti skiriama rotacijos principu – kiekvieną kartą ji vyksta į kitą apskritį.

29. Tyrėjai duomenis įveda į ŽŪMPRIS duomenų bazę (toliau – DB), naudodami interaktyvią duomenų įvesties sistemą (toliau – IDIS).

30. Duomenų įvedimo metu duomenys lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis.

31. Tyrėjų grupės vadovas atlieka duomenų įvedimo į DB proceso kokybės stebėseną ir tvirtina tyrimo duomenis.

32. Kainų registravimo ir duomenų įvedimo į ŽŪMPRIS DB procesų neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai registruojami Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų neatitikčių registravimo žurnale (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklių 2 priedas).

 

Statistinių rodiklių skaičiavimo formulės

 

33. Remiantis statistinių tyrimų duomenimis apskaičiuojama mažmeninė tiriamųjų žemės ūkio ir maisto produktų vidutinė kaina Lietuvos reprezentatyviosiose kaimo vietovių parduotuvėse, taikant aritmetinio vidurkio kainos skaičiavimo metodą.

34. Vidutinė produkto kaina Lietuvoje apskaičiuojama pagal formulę:


 

VII. NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS

 

35. Statistiniams duomenims įvesti ir apdoroti naudojama IDIS, sukurta ORACLE RDBVS pagrindu.

36. Skaičiavimai atliekami *.xls formatu.

 

VIII. NAUDOTOJAMS PATEIKIAMI REZULTATAI

 

37. Apibendrinta statistinė informacija apie maisto produktų kainas reprezentatyviosiose Lietuvos kaimo vietovių parduotuvėse teikiama naudotojams:

37.1. iki kiekvieno einamojo mėnesio 17 dienos:

37.1.1. perduodama ŽŪMPRIS valdytojai;

37.1.2. skelbiama interneto svetainėje www.vic.lt;

37.2. pagal atskirą grafiką rengiamos suvestinės ataskaitos ir skelbiamos oficialiajame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“ ir pusmetiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos galiojančios jų redakcijų nuostatos.

39. Kiekvienų metų pabaigoje metodika ir Reprezentatyviųjų žemės ūkio arba maisto produktų, tiriamų kaimo vietovės parduotuvėse, sąrašas peržiūrimi atsižvelgiant į metų statistinio tyrimo duomenis ir, jeigu būtina, siūlomi pakeitimai.

40. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, tvarkyti jų apskaitą ir duomenis saugoti neribotą laiką.

 

 

__________________________________________________________

 


« atgal