Maisto produktų kainos 2020 m. liepos 10 d.
   
Metodikos
Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklės
2014-01-28

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

  2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-941

  (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
  2013 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-274
redakcija)

 

  ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ BEI ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAINŲ TYRIMO TAISYKLĖS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2011, Nr. 119-5610) 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299), Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867).

  2. Šios Taisyklės skiriamos Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMPRIS) duomenų tvarkytojui.

3. Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo (toliau – tyrimas) duomenys pagal atskirus rinkos segmentus naudojami informacinei aplinkai žemės ūkio ir maisto produktų rinkos dalyviams, valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms bei kitiems informacijos naudotojams sukurti, mažmeninės rinkos stebėsenos, analizės ir prognozės funkcijoms vykdyti ir oficialiajai statistikai.

 

II.  VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Kainų tyrėjas (toliau – tyrėjas) – duomenų tvarkytojo darbuotojas, renkantis tyrimui mažmeninių kainų tyrimui reikalingus duomenis.

ŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

  III.  TEISINIŲ IR METODINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

5.  Duomenų tvarkytojo funkcijos:

5.1. parengti ir patvirtinti tyrimui organizuoti ir vykdyti reikalingus tvarkos aprašus;

5.2. rengti, derinti su ŽŪMPRIS valdytoja reprezentatyviųjų žemės ūkio arba maisto produktų bei ūkinių gyvūnų sąrašus, reikalingus tyrimui atlikti prekybos centruose, kaimo vietovių parduotuvėse ir turgavietėse pagal patvirtintas metodikas.

 

  IV.  TYRIMO DUOMENŲ rinkimas ir tvarkymas

 

6.  Tyrimo duomenų tvarkytojo funkcijos:

6.1.  kiekvieną savaitę registruoti įprastinės ir ekologinės gamybos maisto produktų kainas mažmeninės prekybos centruose 7 Lietuvos didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje;

6.2.  kiekvieną mėnesį registruoti  maisto produktų kainas kaimo vietovių parduotuvėse;

6.3.  kiekvieną mėnesį registruoti gyvų gyvūnų, žemės ūkio ir maisto produktų kainas turgavietėse;

6.4.  tyrimo duomenis kaupti ŽŪMPRIS duomenų bazėje;

6.5.  neatskleisti ar kitaip nenaudoti tyrimo duomenų  šiose Taisyklėse nenumatytiems tikslams;

6.6.  tyrimo metu pildyti Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelę (1 priedas) ir (arba) Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų neatitikčių registravimo žurnalą (2 priedas);

6.7.  teikti pasiūlymus ŽŪMPRIS valdytojai dėl tyrimo proceso gerinimo.

 

V.  INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

7.  Duomenų tvarkytojas:

7.1.  šių Taisyklių 6.1 punkte nustatytų duomenų pagrindu rengia suvestines ataskaitas ir iki kiekvienos savaitės penktadienio 16 val.:

7.1.1. skelbia jas interneto svetainėje www.vic.lt;

7.1.2. perduoda jas ŽŪMPRIS valdytojai;

7.2.  šių Taisyklių 6.2 ir 6.3 punktuose nustatytų duomenų pagrindu rengia suvestines ataskaitas ir iki kiekvieno mėnesio 17 d.:

7.2.1. skelbia jas interneto svetainėje www.vic.lt;

7.2.2. perduoda jas ŽŪMPRIS valdytojai;

7.3.  šių Taisyklių 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose nustatytų duomenų pagrindu rengia suvestines ataskaitas ir jas skelbia oficialiajame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“ bei pusmetiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“.

 

VI.  TYRIMO DUOMENŲ KONTROLĖ

 

8.  Duomenų patikimumo kontrolę pagal Taisyklių 6.1, 6.2 ir 6.3 punktus atlieka duomenų tvarkytojas.

9.   Kainų registravimo proceso kokybei užtikrinti turi būti naudojamos šios priemonės:

9.1.  pritaikytos patogios duomenų registravimo elektroninės ir (arba) popierinės formos;

9.2.  tyrime konkrečioje prekybos vietoje turi dalyvauti 2 tyrėjai;

9.3.  tyrėjų komanda užduočiai atlikti skiriama rotacijos principu – kiekvieną kartą ji vyksta į kitą apskritį.

10. Tyrėjai duomenis įveda į ŽŪMPRIS duomenų bazę (toliau – DB), naudodami interaktyvią duomenų įvesties sistemą (IDIS).

11. Duomenų įvedimo metu duomenys lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis.

12. Tyrėjų grupės vadovas atlieka duomenų įvedimo į DB proceso kokybės stebėseną ir tvirtina tyrimo duomenis.

13. Kainų registravimo ir duomenų įvedimo į ŽŪMPRIS DB procesų neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai registruojami Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų neatitikčių registravimo žurnale (2 priedas).

 

 VII. DUOMENŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

14. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, neatskleisti ar kitaip nenaudoti tyrimo duomenų šiose Taisyklėse nenumatytiems tikslams, tvarkyti jų apskaitą ir duomenis saugoti neribotą laiką.

 

______________________________________

  


 

 


« atgal