Maisto produktų kainos 2020 m. liepos 10 d.
   
Metodikos
Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų prekybos centruose tyrimo metodika
2014-01-30

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-274

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ PREKYBOS CENTRUOSE TYRIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų prekybos centruose tyrimo metodikos (toliau – metodika) tikslas ir paskirtis – statistinio tyrimo atlikimo metodų, tiriamojo objekto elementų aprėpties, vertinamųjų parametrų, statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo, statistinių duomenų šaltinių, tyrimo periodiškumo, vietos ir jų atrankos, duomenų registravimo, statistinių duomenų administracinės patikros, tvarkymo ir apdorojimo, statistinių rodiklių skaičiavimo, naudojamų kompiuterinių programų ir rezultatų naudotojams pateikimo reglamentavimas.

2.  Tyrimo tikslas – nustatyti savaitines reprezentatyviųjų žemės ūkio arba maisto produktų (toliau – produktai) mažmenines kainas Lietuvos reprezentatyviuose prekybos centruose ir apibendrintą statistinę informaciją pateikti naudotojams bei sukurti informacinę aplinką žemės ūkio ir maisto produktų rinkos dalyviams, valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms ir kitiems informacijos naudotojams mažmeninės rinkos stebėsenos, analizės ir prognozės funkcijoms vykdyti.

3. Pagrindiniai statistinės informacijos naudotojai yra maisto produktų vartotojai, valstybės valdymo institucijos, rinkos tyrimus vykdančios institucijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, Europos ir kitos tarptautinės institucijos, studentai.

 

II.  REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

4.  Metodiką reglamentuojantys teisės aktai yra:

  4.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174; 2011, Nr. 119-5610) 12 straipsnis;

  4.2. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 (Žin., 2004, Nr. 54-1867).

   

 

 

 

 

III.   TAIKOMI KLASIFIKATORIAI

 

  5. Tyrime naudojamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtas Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (toliau – COICOP), kurio galutinę versiją 1999 m. kovo mėn. patvirtino Jungtinių Tautų Statistikos komisija savo trisdešimtojoje sesijoje. Klasifikatorius paskelbtas Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt → Klasifikatoriai → Centrinė klasifikatorių duomenų bazė.

 

IV.   PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

Duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Kainų tyrėjas (toliau – tyrėjas) – duomenų tvarkytojo darbuotojas, renkantis mažmeninių kainų tyrimui reikalingus duomenis.

Reprezentatyvusis prekybos centras – vienoje iš didžiųjų Lietuvos apskričių esantis prekybos centras, atrinktas žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų statistiniam tyrimui atlikti.

  Reprezentatyvusis žemės ūkio arba maisto produktas (toliau – reprezentatyvusis produktas) – kainų statistiniam tyrimui atrinktas žemės ūkio arba maisto produktas, kurio vertės arba vartojimo išlaidų jam įsigyti dalis tam tikrų produktų visumoje yra didelė, o kainų pokytis – artimas bendrajam šios visumos produktų kainų pokyčiui. Reprezentatyviuosius produktus atrenka duomenų tvarkytojas ir jų sąrašus suderina su ŽŪMPRIS valdytoja.

  Vidutinė mažmeninė žemės ūkio arba maisto produkto kaina prekybos centruose (toliau – vidutinė produkto kaina) – vidutinė pasirinkto žemės ūkio arba maisto produkto kainos tam tikru laikotarpiu reikšmė, gaunama skaičiuojant reprezentatyviuosiuose prekybos centruose užregistruotų tų pačių arba panašių žemės ūkio arba maisto produktų vidutinių kainų svertinį vidurkį ir atsižvelgiant į tiriamojo miesto gyventojų skaičių.

ŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

 

V.  STATISTINIO TYRIMO ATLIKIMO METODAI

 

Tiriamojo objekto elementų aprėptis

 

7. Geografinė statistinio tyrimo taikymo aprėptis – 7 daugiausia gyventojų turinčios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus apskritys, atrinktos siekiant reprezentuoti visą šalį.

8. Tyrimo įmonių vietos vienetų aprėptis – įmonių UAB „Maxima LT“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Palink“, UAB „Norfos mažmena“ prekybos centrai ir kiti prekybos centrai, atrinkti iš šios metodikos 7 punkte minimų Lietuvos apskričių.

9. Tiriamųjų produktų aprėptis – produktai, kuriuos vartotojai įsigyja šalies teritorijoje tiesiogiai vartojimo poreikiams patenkinti. Atrenkami būtiniausio vartojimo bei kiti reprezentatyvieji produktai, atspindintys tam tikrų žemės ūkio ir maisto produktų grupes, jų sąrašas suderinamas su ŽŪMPRIS valdytoja.

10. Tiriamos faktinės mažmeninės kainos, kuriomis produktus įsigyja vartotojai, įskaitant visus mokesčius.

11. Surinktų duomenų pagrindu skaičiuojamos vidutinės mažmeninės žemės ūkio ir maisto produktų kainos.

12. Tiriamasis laikotarpis / periodiškumas – savaitė.

13. Statistinio tyrimo objektas – produktų kainos pagal COICOP kodus:

13.1.duona ir grūdų produktai (0111);

13.2.mėsa (0112);

13.3.žuvis (0113);

13.4.  pienas, sūris ir kiaušiniai (0114);

13.5.  aliejai ir riebalai (0115);

13.6.  vaisiai (0116);

13.7.  daržovės (0117);

13.8.  cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai (0118);

13.9.  niekur kitur nepriskirti maisto produktai (0119);

13.10.  nealkoholiniai gėrimai (012).

 

Taikomi metodai

 

14.  Tiriamųjų apskričių, reprezentatyviųjų produktų ir tiriamųjų įmonių prekybos centrų imčiai formuoti taikomas tikslinės atrankos metodas.

15.  Atrenkant reprezentatyviuosius produktus siekiama, kad šie produktai kuo išsamiau reprezentuotų būtiniausius žemės ūkio ir maisto produktus, būtų populiarūs tarp gyventojų ir ilgai išliktų rinkoje. Duomenų tvarkytojas sudaro Reprezentatyviųjų žemės ūkio arba maisto produktų, tiriamų prekybos centruose, sąrašą (toliau – produktų sąrašas) su jų aprašymu, bendrą visoms apskritims ir visiems prekybos centrams.

16.  Pagal produkto aprašymą kainų tyrėjai kainoms registruoti prekybos centruose atrenka ne mažiau kaip 3 atskirų gamintojų (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelėje vartojamas pavadinimas „atvejis“) konkrečius produktus.

17.  Atrinkti produktai turi atitikti produkto aprašymus, esančius produktų sąraše, ir tenkinti šiuos reikalavimus:

17.1.   būti prieinami vidutiniam vartotojui, t. y. tyrimui negali būti atrenkami patys brangiausi arba patys pigiausi produktai;

17.2.   būti ilgai parduodami reprezentatyviajame prekybos centre. Reikalaujama kiekvieną savaitę registruoti to paties produkto (to paties gamintojo, sudėties, svorio, dydžio, kokybės ir pan.) kainą. Tyrimui negalima atrinkti produktų, kurių prekybą artimiausiu laiku ketinama sustabdyti arba yra pagrindo manyti, kad konkretus produktas bus pašalintas iš prekybos centro asortimento;

17.3.   būti paklausūs tarp vartotojų, t. y. negalima tyrimui atrinkti produktų, kuriuos dėl tam tikrų priežasčių ar produkto aprašymų įsigyja tik nedidelė vartotojų dalis.

18.  Reprezentatyviųjų prekybos centrų atranka atliekama taikant tikslinės atrankos metodą – iš kiekvienos tiriamosios apskrities atrenkama po vieną reprezentatyvųjį prekybos centrą.

19.   Kriterijai prekybos centrų tikslinei imčiai sudaryti:

19.1. platus produktų asortimentas;

19.2. didelis pirkėjų lankomumas;

19.3. didelės automobilių stovėjimo aikštelės;

19.4. arti dideli gyvenamųjų namų kvartalai, dideli kitų produktų rūšių prekybos centrai.

20.  Reprezentatyviųjų prekybos centrų atranką vykdo duomenų tvarkytojas ir yra atsakingas už jų stebėseną, analizę, o esant poreikiui – keitimą.

 

VI.  STATISTINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS

 

Statistinių duomenų šaltiniai

 

21. Statistinių duomenų šaltinis – statistinis tyrimas. Statistinį tyrimą atlieka duomenų tvarkytojas pagal patvirtintą produktų sąrašą, suderintą su ŽŪMPRIS valdytoju. Tyrimo duomenis tyrėjai registruoja Žemės ūkio ir maisto produktų bei ūkinių gyvūnų mažmeninių kainų registravimo lentelėje (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklių 1 priedas).

 

 

 

Tyrimo periodiškumas, vietos ir jų atranka, duomenų registravimas

 

22. Kainos registruojamos savaitės pradžioje (pirmadienio–trečiadienio laikotarpiu) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus miestuose esančių įmonių UAB „Maxima LT“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Palink“ ir UAB „Norfos mažmena“ prekybos centruose ir kituose prekybos centruose.

23. Registruodami kainas tyrėjai turi pildyti Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų registravimo lentelę pagal duomenų tvarkytojo patvirtintą produktų sąrašą.

24. Tyrimui atlikti reikia turėti tiriamojo prekybos centro vadovybės išduotą leidimą. Prašymus dėl leidimų išdavimo rengia duomenų tvarkytojas ir teikia numatomo tirti prekybos centro vadovybei.

25. Atliekant tyrimą neregistruojamos maisto produktų trumpalaikės / akcijinės (iki 1 savaitės trukmės) kainos su nuolaidomis.

26. Tyrimo metu viename reprezentatyviajame prekybos centre registruojamos ne mažiau kaip 3 tiriamojo produkto skirtingų gamintojų kainos, atitinkančios nustatytas specifikacijas, tūrio, svorio ir fasuotės aprašymus.

27. Jeigu produktų sąraše nurodyto nustatytų aprašymų (tūrio, svorio bei kitų) fasuotės produkto prekybos centre nėra, reikia registruoti to produkto artimiausios pagal tūrį / svorį fasuotės kainą ir ją perskaičiuoti į šiame sąraše nurodyto tūrio / svorio vieneto kainą.

 

Kainų registravimo ir duomenų įvedimo į ŽŪMPRIS duomenų bazę procesų kokybės kontrolė

 

28. Kainų registravimo proceso kokybei užtikrinti turi būti naudojamos šios priemonės:

28.1. pritaikytos patogios duomenų registravimo elektroninės ir (arba) popierinės formos;

28.2. tiriant produktų kainas konkrečiame prekybos centre turi dalyvauti 2 tyrėjai;

28.3. tyrėjų komanda užduočiai atlikti skiriama rotacijos principu – kiekvieną kartą ji vyksta į kitą apskritį.

29. Tyrėjai duomenis įveda į ŽŪMPRIS duomenų bazę (toliau – DB), naudodami interaktyvią duomenų įvesties sistemą (toliau – IDIS).

30. Duomenų įvedimo metu duomenys lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis.

31. Tyrėjų grupės vadovas atlieka duomenų įvedimo į DB proceso kokybės stebėseną ir tvirtina tyrimo duomenis.

32. Kainų registravimo ir duomenų įvedimo į ŽŪMPRIS DB procesų neatitiktys, koregavimo ir prevenciniai veiksmai registruojami Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų neatitikčių registravimo žurnale (Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo taisyklių 2 priedas).

 

Statistinių rodiklių skaičiavimo formulės

 

33. Remiantis ŽŪMPRIS DB saugomais tyrimo duomenimis, apskaičiuojamos mažmeninės tiriamųjų produktų vidutinės kainos, taikant paprasto aritmetinio vidurkio formulę didžiosiose Lietuvos apskrityse bei taikant svertinio aritmetinio vidurkio formulę, apskaičiuojant vidutines kainas prekybos tinkluose ir visoje Lietuvoje. Svoriu laikomas apskrities gyventojų skaičius. Gyventojų skaičius kiekvienų einamųjų metų pradžioje yra peržiūrimas ir atnaujinamas remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. Gyventojų skaičius tyrimo metais nekeičiamas.

34. Vidutinė produkto kaina tam tikroje apskrityje apskaičiuojama pagal formulę:

35. Vidutinė produkto kaina tam tikrame prekybos centre Lietuvoje apskaičiuojama pagal formulę:

36. Vidutinė produkto kaina Lietuvoje apskaičiuojama pagal formulę:

37. Turint informaciją apie tam tikrų produktų pardavimo apyvartas arba užimamą rinkos dalį, vidutinei kainai skaičiuoti tikslinga naudoti aritmetinio svertinio vidurkio skaičiavimo metodą, svoriu laikant atitinkamų gaminių apyvartą arba užimamą rinkos dalį Lietuvoje.

 

VII.   NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS

 

38. Statistiniams duomenims įvesti ir apdoroti naudojama IDIS, sukurta ORACLE RDBVS pagrindu.

39. Skaičiavimai atliekami *.xls formatu.

 

VIII.  NAUDOTOJAMS PATEIKIAMI REZULTATAI

 

40. Apibendrinta statistinė informacija apie žemės ūkio ir maisto produktų kainas prekybos reprezentatyviuose centruose teikiama naudotojams:

40.1. iki kiekvienos savaitės penktadienio 16 val.:

40.2. skelbiama interneto svetainėje www.vic.lt;

40.3. perduodama ŽŪMPRIS valdytojai;

40.4. pagal atskirą grafiką rengiamos suvestinės ataskaitos ir skelbiamos oficialiajame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“ ir pusmetiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“.

 

IX.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos galiojančios jų redakcijų nuostatos.

42. Kiekvienų metų pabaigoje metodika ir Reprezentatyviųjų žemės ūkio arba maisto produktų, tiriamų prekybos centruose, sąrašas peržiūrimi atsižvelgiant į metų statistinio tyrimo duomenis ir, jei būtina, siūlomi pakeitimai.

43. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, tvarkyti jų apskaitą ir duomenis saugoti neribotą laiką.

 

______________________________________________


« atgal